Úvod

R.A. Réaumur:
Kdykoli pozoruji velkolepou práci včel v úle, zdá se mi, že paprsek Boží moudrosti zazářil přede mnou........

Jedním z nejstarších spolků  v obci Miroslavské Knínice je spolek včelařský.
Založen byl 12.listopadu roku 1911 v Německých Knínicích. Předsedou byl zvolen p.František Komenda ze Skalice, místopředsedou byl p.Karel Pelc z Německých Knínic. Podle dochované "Zprávy jednatelské" z té doby spolek sdružoval 45 členů z Německých Knínic, Dobelic, Petrovic, Našiměřic, Lesonic, Kadova, Čermákovic, Skalice, Bohutic a Suchohrdel. Již v následujícím roce spolek zřídil vlastní knihovnu čítající 13 svazků naučných knih pro vzdělávání členů a na schůzích se uskutečnily přednášky.

Bohužel již tenkrát se projevoval nezájem některých členů o spolkovou činnost, jak dokládá i zápis jednatele p.Jana Křečka:


"Do čeho jedině bychom si stěžovat mohli jest nepatrné navštěvování schůzí od členů. Kéž dočkáme se nápravy, aby schůze hojně navštěvovány byly."  V roce 1914 spolek sepisuje petici na ochranu pravého přírodního medu a rovněž organizuje kurs pečení medového pečiva. Tento počin však pro nedostatek peněz končí neúspěchem."

Kronika dále hovoří:

"Když jsme byli nuceni vzdáti se kurzu, nevzdáme se naší činnosti spolkové, avšak i od schůzí jsme byli nuceni upustit. Když dne 28.července byla vypovězena válka Srbsku a vyhlášena všeobecná mobilizace, obracely se zraky naše jen k naší milé vlasti a na schůze si nikdo nevzpomenul. Též z našeho spolku bylo 7 členů povoláno k obraně vlasti. Odchodem našich bratří na bojiště ztratily mnohé včelíny své ošetřovatele, ale doufám, že i vy, kteří jste doma zůstali, postarali jste se o včely jejich a nutné práce zazimovací jste za ně vykonali. Též bude potřeba našich rukou na opuštěných včelínech na jaře. Tím končím zprávu jednatelskou a přeji všem až naše včeličky s prvním pelem přiletí, by zavládl po vlasti naší opět mír"
V Něm.Knínicích 23.ledna 1915

 

Aktuální stav organizace k 1.9.2017

Řádných včelařů

24

Včelařských kroužků

2

Neorganizovaných včelařů

0

Registrovaných včelařů

3

Celkem stanovišť

29

Celkem včelstev

361

V současnosti Včelařský spolek sdružuje chovatele včel z obcí Miroslavské Knínice, Bohutice, Suchohrdly u Miroslavi a Kadova.

Jana Hajdušková:
Musím se zmínit ještě o jednom včelím produktu, který není jmenován v žádné literatuře, není o něm vydáno žádné učené pojednání. Tento produkt je určen výhradně pro chovatele včel a je jim odměnou za jejich snažení. Tímto produktem je krásný pocit uspokojení ze smysluplné tvůrčí činnosti, kterou chov včel bezesporu je, pocit sounáležitosti s přírodou, láska ke včelám. A já si přeji, aby tímto produktem byli hojně obdarováni    všichni, kteří mají včely rádi..........